Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 28 sie 2023 (11:55)

 Główna Księgowa/Główny Księgowy
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku


 

Wymagania konieczne:


 

Głównym księgowym / główną księgową, zgodnie z przepisami, może być osoba, która:

1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6 letnią praktykę w księgowości,

6. Posiada praktyczną, weryfikowalną i ugruntowaną znajomość prawa w zakresie:

a) ustawy o rachunkowości;

b) ustawy o finansach publicznych;

c) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

e) przepisów płacowych;

f) przepisów z zakresu ZUS i PFRON;

g) ustawy Prawo zamówień publicznych.


 

Wymagania pożądane:

1. Samodzielność w korzystaniu z przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zamówień publicznych.

2. Posiadanie praktycznej umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień i planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia potrzeb jednostki.

3. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel, programów księgowych (aktualnie używane w instytucji: Płatnik ZUS, Probit), umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programach sprawozdawczych i aplikacjach bankowych.

4. Umiejętność planowania finansowego i budżetowania.

5. Uczciwość, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność, odporność
na stres.

6.  Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji.

7. Wysoka kultura osobista i rozwinięte zdolności interpersonalne.


 

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie rachunkowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im Zofii Nasierowskiej w Ełku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.

4. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania.

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznawanej
przez Organizatora.

6. Przygotowywanie projektów budżetu MBP oraz harmonogramu wydatków.

7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości finansowej i podatkowej instytucji.

8. Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości
w instytucji kultury.

9. Dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym instytucji.

10. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.

11. Nadzór nad naliczaniem wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowym ich przekazywaniem.

13. Nadzór nad sporządzaniem, rozliczaniem i przesyłaniem drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

14. Nadzorowanie realizacji umów cywilnoprawnych i ich obsługi księgowej.


Data publikacji: 09.03.2015 (07:22)Data aktualizacji: 28.08.2023 (11:55)
Osoba publikująca: Kamil NiedźwieckiOsoba modyfikująca: Kamil Niedźwiecki
Autor: Kamil Niedźwieckiliczba wejść: 5361
28 sie 2023 (11:58)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Wyniki naborów
28 sie 2023 (11:55)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Wyniki naborów
20 lip 2023 (14:32)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Informacje o naborze
16 cze 2023 (08:57)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Informacje o naborze
19 maj 2017 (13:27)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Informacje o naborze
09 mar 2015 (07:22)Kamil Niedźwiecki»Nabór

Przejdź do góry strony