Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Regulamin Imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

REGULAMIN IMPREZ W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. ZOFII NASIEROWSKIEJ W EŁKU

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, zwanej dalej Biblioteką.

2. Przez imprezę rozumie się w szczególności: spotkania literackie z autorami, odczyty, promocje literatury, spotkania muzyczne, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, warsztaty, kursy, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne oraz inne formy aktywności kulturalno – edukacyjnej organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę.

3. Imprezy organizowane są w siedzibie Biblioteki.

4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

 

II. Zgłoszenie i zasady uczestnictwa

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Biblioteką.

3. Liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Biblioteka zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

4. W trakcie imprezy zabrania się: głośnego zachowania zakłócającego uczestniczenie w imprezie.

5. Szatnia jest obowiązkowa.

6. Biblioteka ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w imprezie, gdy jest on w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża prawidłowemu przebiegowi imprezy lub bezpieczeństwu pozostałych uczestników.


III. Zmiany terminu imprezy

1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i terminie imprezy.

2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu przyczyn utrudniających realizację działania.

3. Informacja dotycząca odwołania imprezy podawana jest na stronie internetowej Biblioteki.

 

4. Biblioteka może informować Uczestnika mailem lub telefonicznie o odwołaniu imprezy lub szczegółach niezbędnych do prawidłowego przebiegu imprezy.

 

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Bibliotekę w celach  przeprowadzenia imprezy/wydarzenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.

2. Każdemu, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

4. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Danych Osobowych, tel: 87 621 80 89, e-mail: iod@biblioteka.elk.pl

5. Korzystanie z imprez organizowanych przez Bibliotekę jest równoznaczne
z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

6. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych
i promocyjnych.

7. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych
w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach
i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

8. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody
na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych  dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych
i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi
lub Inspektorowi Danych Osobowych.

 

VII. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie - stałe lub tymczasowe - zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka.elk.pl

 

VI. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r. do odwołania.

 


Data publikacji: 24.05.2018 (14:15)Data aktualizacji: 24.05.2018 (14:15)
Osoba publikująca: Żaneta Sawczyńska-WróbelOsoba modyfikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel
Autor: Żaneta Sawczyńska-Wróbelliczba wejść: 3279

Przejdź do góry strony